Previous Next

Výroba a renovácia
trecích materiálov
pre osobné a nákladné automobily

Spoločnosť FRENOCAR

Rodinná firma Frenocar pôsobí na Slovenskom trhu už od roku 1996. Vznikla ako reakcia na absenciu producenta brzdových materiálov v našej krajine. Postupne sa naša výroba rozšírila z produkcie a renovácii rôznych brzdových a spojkových komponentov na CNC obrábanie kovových súčiastok, výrobu strížnych a lisovacích nástrojov, lisovacích foriem.

V posledných rokoch sa naša firma rozhodla investovať do výroby súčiastok technológiou práškovej metalurgie, nakoľko je to podľa nás veľmi efektívny spôsob sériovej producie kovových výrobkov s možnosťou širokej voľby mechanických vlastností.Cieľom firmy FRENOCAR je ponúknuť kvalitný výrobok za výhodné ceny, sledovať potreby zákazníka a serióznosťou udržiavať dobré obchodné vzťahy. Prosperitu našej firmy chceme zabezpečiť inováciou výrobkov, používaním moderných technológií, rozširovaním sortimentu a udržaním dobrého mena na trhu.

Výroba trecích materiálov

Brzdové materiály

Naša firma ponúka široký sortiment brzdových čeľustí, platničiek, obložení a brzdových pásov pre osobné a nákladné automobily, rôzne priemyselné, poľnohospodárske, lesné stroje a vojenskú techniku. Ponúkame tiež veľmi osobitý prístup k riešeniu rôznych problémov, výrobu atypických dielov podľa dokumentácie alebo navrhnutie a vyrobenie nových čeľustí na váš stroj.

Spojkové materiály

Firma Frenocar produkuje lamelové spojky na osobné automobily a rôzne úžitkové stroje. Špecializujeme sa na prestavby klasických organických lamelových spojok, na spojky kovokeramické, ktoré majú podstatne lepšie trecie vlastnosti aj za vyšších prevádzkových teplôt.

Kovovýroba

Konvenčné a CNC obrábanie

Naša spoločnosť ponúka kapacity na kusovú až malosériovú výrobu prevažne oceľových a liatinových súčiastok. Sústreďujeme sa hlavne na výrobu rôznych strižných a rezných nástrojov, CNC sústruženie a frézovanie, CNC rezanie plazmovým a autogénovým horákom, zváranie, kalenie ocelí, brúsenie a ostrenie nástrojov.

Prášková metalurgia

Našej spoločnosti sa v posledných rokoch podarilo rozbehnut sériovú výrobu lisovania a následneho spekania kovových práškov. Táto technológia obsahuje množtvo výhod oproti klasickému trieskovému obrábaniu. Redukuje tvorbu odpadu pri výrobe na minimum, výrazne znížuje výrobný čas tvarovo náročných dielov a v neposlednom rade tu máme široké možnosti získať rôzne mechanické a fyzikálne vlastnosti, ktoré nie je možné dosiahnuť spôsobmi klasickej metalurgie.

Certifikát


Kontakt

FRENOCAR, s.r.o.
Novoť 70
029 55 Novoť

IČO: 36 402 559
IČ DPH: SK2020129793
DIČ: 2020129793


Adresa prevádzky, sekretariát
(adresa pre zasielanie segmentov na renováciu)

FRENOCAR, s.r.o.
Novoť 1093
029 55 Novoť
V zásielke uveďte Vašu úplnú spätnú adresu, telefonický a e-mailový kontakt.


Otváracia doba:
Po-Pi : 7.00 - 15.30
Sobota : na objednávku

Mob. : +421 908 939 385
Mimo otváracích hodín sa môžete informovať telefonický na čísle +421 905 506 727 (Bystričan Štefan).

Ochrana osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť FRENOCAR s.r.o., so sídlom Novoť 70, 029 55 Novoť, IČO 36 402 559, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo 13282/L , e-mailová adresa frenocar@frenocar.sk, telefónne číslo 0908 939385 (ďalej len

„spoločnosť FRENOCAR“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie. Spoločnosť FRENOCAR nemá určenú zodpovednú osobu.

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

a. Dodanie tovaru a vybavovanie reklamácií

Spoločnosť FRENOCAR spracúva na účely dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti FRENOCAR, na účely vybavovania reklamácií aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené

zákazníkom pri uplatnení reklamácii.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou FRENOCAR je v prípade dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie objednávky (zmluvy o kúpe tovaru), resp. v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti FRENOCAR.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

  • kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako sprostredkovateľ
  • externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia
  • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti FRENOCAR.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia objednávky (zmluvy o kúpe tovaru) a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

b. Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

Spoločnosť FRENOCAR spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou FRENOCAR je nevyhnutné na poskytnutie podpory zákazníkom.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

c. Riešenie sťažností zákazníkov

Spoločnosť FRENOCAR spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou FRENOCAR je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

d. Uplatňovanie nárokov spoločnosti FRENOCAR

Spoločnosť FRENOCAR spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti FRENOCAR

nasledovné údaje: údaje uvedené v objednávkach (zmluvách) so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou FRENOCAR, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti FRENOCAR, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti FRENOCAR.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym

základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou FRENOCAR je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti FRENOCAR. Oprávneným záujmom spoločnosti FRENOCAR je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti FRENOCAR.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

  • súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti FRENOCAR uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

e. Plnenie zákonných povinností spoločnosti FRENOCAR

Spoločnosť FRENOCAR spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až d) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti FRENOCAR.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou FRENOCAR je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou FRENOCAR.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

  • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti FRENOCAR:

  1. písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
  2. elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
  3. telefonicky na vyššie uvedenom čísle.
  4. Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Osobné údaje nebudú postupované do tretích krajín.

Napíšte nám

Spoločnosť FRENOCAR s. r. o. spracúva osobné údaje v súlade s nariadením GDPR, pričom bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na našej webovej stránke.

Riaditeľ spoločnosti (konateľ):
Bystričan Štefan
tel.: 0905 506 727
e-mail: frenocar@frenocar.sk


Oddelenie odbytu (objednávky, dopyt, predaj):
Hládeková Jana
tel.: 0908 939 385
e-mail: frenocar@frenocar.sk


Vedúci výroby:
Vlčák Ľubomír
tel. 0918 995 103


Účtovné oddelenie:
Hládeková Jana
tel.: 0908 939 385

Adresa prevádzky, sekretariát (adresa pre zasielanie segmentov na renováciu) :

FRENOCAR, s.r.o.
Novoť 1093
029 55 Novoť


Poznámka k zasielaniu balíkov na adresu prevádzky:
Ak zasielate segmenty na renováciu na adresu prevádzky, uveďte v zásielke aj Vašu úplnú spätnú adresu, telefonický a e-mailový kontakt . V prípade firmy uveďte prosím aj Vaše fakturačné údaje.

Spoločnosť FRENOCAR s. r. o. spracúva osobné údaje v súlade s nariadením GDPR, pričom bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na našej webovej stránke.

Web: www.frenocar.sk