Ponuka našich výrobkov: lista

Informácie o spracúvaní osobných údajov


1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť FRENOCAR s.r.o., so sídlom Novoť 70, 029 55 Novoť, IČO 36 402 559, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo 13282/L , e-mailová adresa frenocar@frenocar.sk, telefónne číslo 0908 939385 (ďalej len „spoločnosť FRENOCAR“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie. Spoločnosť FRENOCAR nemá určenú zodpovednú osobu.


2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:
a. Dodanie tovaru a vybavovanie reklamácií
Spoločnosť FRENOCAR spracúva na účely dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti FRENOCAR, na účely vybavovania reklamácií aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii.


Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou FRENOCAR je v prípade dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie objednávky (zmluvy o kúpe tovaru), resp. v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti FRENOCAR. Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:
- kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako sprostredkovateľ
- externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia
- orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti FRENOCAR.


Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia objednávky (zmluvy o kúpe tovaru) a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.


b. Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom
Spoločnosť FRENOCAR spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou FRENOCAR je nevyhnutné na poskytnutie podpory zákazníkom.
Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.


c. Riešenie sťažností zákazníkov
Spoločnosť FRENOCAR spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou FRENOCAR je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.


d. Uplatňovanie nárokov spoločnosti FRENOCAR
Spoločnosť FRENOCAR spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti FRENOCAR nasledovné údaje: údaje uvedené v objednávkach (zmluvách) so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou FRENOCAR, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti FRENOCAR, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti FRENOCAR.


Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou FRENOCAR je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti FRENOCAR. Oprávneným záujmom spoločnosti FRENOCAR je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti FRENOCAR.


Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
- súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.
Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti FRENOCAR uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.


e. Plnenie zákonných povinností spoločnosti FRENOCAR
Spoločnosť FRENOCAR spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až d) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti FRENOCAR.
Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou FRENOCAR je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou FRENOCAR.
Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
- daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.
Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.


3. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.
Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti FRENOCAR:
a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti, b) elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo c) telefonicky na vyššie uvedenom čísle. d) Príslušné právne predpisy
Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.
Osobné údaje nebudú postupované do tretích krajín.

Ochrana osobných údajov